# این_پیام_را_به_۱۰_نفر_بفرست_تا_امروز_معجزه_ببینی!