قبل از هر دعا هشت عدد از نام های باری تعالی را بخوانند مجرب است

 

 

قبل از هر دعا هشت عدد از نام های باری تعالی را بخوانند مجرب
است

 

۱- یا دائمُ ۲- یا
حیُ
۳-یا
وَترُ
۴-یا فرد ُ

۵-یا احد ُ۶-یا
قویُ
۷-یا
قدیمُ
۸-یا قادر
ُ

 

شخصی از یکی از صالحان پرسید مرا دعائی بیاموز که به اجابت نزدیک تر
باشد گفت

در اول دعا پنج مرتبه بگو " رَبَّنا " آنگاه حاجت خود را طلب کن که خدای
تعالی اگر صلاح بداند اجابت کند.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید